آژانس نظر و مشارکت Symbiosis به طور خاص بر مشارکت در محله ها تمرکز دارد. ما نگاه ویژه ای به تنوع و شمول داریم: همه باید شنیده شوند.