Shake Hands بر طراحی وب سایت ها و نرم افزارهای برنامه نویسی تمرکز دارد که جامعه را زیباتر می کند. در میان چیزهای دیگر، با توسعه پلتفرمی که به مصرف کنندگان در تمایل آنها برای خرید پایدار کمک می کند.